Ruokaviraston kysymyspankki hygieniapassitestaajille

Tämä palvelu on tarkoitettu vain Ruokaviraston hyväksymille hygieniapassitestaajille. Hygieniapassitestaaja ei saa luovuttaa henkilökohtaista käyttäjätunnusta tai salasanaa Kysymyspankki-tietojärjestelmään muille henkilöille tai tahoille (Ruokaviraston määräys 5/2020 kohta 5). Kysymyspankista saatavaa materiaalia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuin hygieniapassitestien asianmukaiseen järjestämiseen. Materiaalin luovuttaminen eteenpäin on kielletty.

HUOM 2.3.2020 lähtien! Ilmoita henkilötunnuksesi, kun kirjaudut ensimmäisen kerran Kysymyspankkiin 2.3.2020 alkaen. Ole tarkka, että henkilötunnus tulee oikein. Järjestelmä pyytää henkilötunnuksen vain kerran. Jos henkilötunnuksessa on virhe, ilmoita muutoksesta Ruokavirastoon Kysymyspankin osiossa YHTEYDENPITO – Ilmoitukset. Huomioi asiasta lähetetty yhteisviesti testaajille Kysymyspankin osiossa YHTEYDENPITO – Viestit testaajille.

Livsmedelsverkets Frågebanken för hygienpasstestarna

Denna tjänst är endast avsedd för hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket. Hygienpasstestaren får inte överlåtas personliga användarkod eller lösenord till datasystem Frågebanken till andra personer eller parter (Livsmedelsverkets föreskrift 5/2020 punkt 5). Material från Frågebanken får inte användas för något annat syfte än korrekt genomförande av hygienpasstest. Det är förbjudet att lämna över materialet.

OBS från 2.3.2020! Ange din personbeteckning, när du loggar in i Frågebanken för första gången den 2 mars 2020 eller senare. Se till att din personbeteckning är korrekt. Systemet kommer bara att be om personbeteckningen en gång. Om det finns ett misstag i personbeteckningen, rapportera ändringen till Livsmedelsverket i Frågebankens avsnitt KONTAKTER - Meddelanden. Notera det gemensamma meddelandet som har skickats till testare i Frågebankens avsnittet KONTAKTER - Meddelanden till testarna.

KIELI :
TUNNUS :
SALASANA :